e飛神效護肘 / 護膝

EEFIT Elbow Brace / Knee Brace

  • 改善關節筋膜炎症
  • 緩解肌肉腫脹
  • 提升自癒復原能力
  • 舒緩手肘 / 膝部痛楚不適
  • 減輕手肘 / 膝部酸脹緊繃